Kiropraktik fungerar bra mot huvudvärk hos barn.

Effectiveness of chiropractic manipulation versus sham manipulation on recurrent headaches in children aged 7–14 years, randomized clinical trial.
  • Huvudvärk är vanligt förekommande hos barn och har ofta en negativ inverkan på många delar av livet. Förekomsten av huvudvärk är beräknad till ca 5 % bland 3-åringar och mer än 50 % hos tonåringar. Barn som lider av huvudvärk rapporterar också högre stressnivåer och mer frekvent depression jämfört med asymtomatiska barn.
  • Syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten av manipulationsbehandling jämfört med en simulerad manipulationsbehandling hos barn (7–14 år) med huvudvärk.
  • Deltagarna randomiserades in i två olika grupper. Exklusionskriterier för studiedeltagande var symptom som krävde omedelbar remiss, kontraindikation för manipulationsbehandling, tidigare behandling för huvudvärk de senaste 3 månaderna samt obesvarade baslinjedata före randomisering.
  • Behandlingen utfördes av en och samma kiropraktor vid två olika kliniker i norra Danmark och samtliga barn fick mellan 7–11 behandlingar över en 17-veckorsperiod. Det primära utfallet var antal dagar i veckan med huvudvärk, smärtintensitet (VAS 0–10) och mängd läkemedel sista veckan och besvarades av föräldrarna genom SMS.
  • Under behandlingstillfällen fanns föräldrarna närvarande och samtliga behandlingar modifierades med avseende på barnets ålder, storlek samt individuell ryggradskaraktäristiska. Den simulerade manipulationsbehandling utfördes med s.k. ”de-activated activator”-metodologi. Sammanlagt deltog 100 barn i studien (50 i vardera gruppen).
  • Resultaten visade en statistiskt signifikant minskning av antalet dagar med av huvudvärk och en förbättrad global upplevd effekt (GPE) hos de barn som fick manipulationsbehandling jämfört med de barn som fick en simulerad behandling. Däremot fann författarna ingen skillnad mellan grupperna när det gällde den upplevda smärtintensiteten under episoder av huvudvärk.
  • Detta är den första storskaliga randomiserade kliniska studien som undersöker effektiviteten av manipulationsbehandling hos barn med återkommande huvudvärk. En svaghet i studien var att självrapporterad anvädningsfrekvens och typ av läkemedel var bristfällig vilket gjorde det omöjligt att dra några slutsatser gällande läkemedelsanvändning.
Susanne Lynge, Jan Hartvigsen, Henrik Wulff Christensen, Werner Vach & Lise Hestbaek
Chiropractic & Manual Therapies volume 27, Article number: 40 (2019)
Picture cred: https://unsplash.com/@cadop

Lämna ett svar